KÖZIGÁLLÁS - Adatvédelmi tájékoztató

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (a továbbiakban NKI számára kiemelt fontosságú cél a KÖZIGÁLLÁS portál - pályázati, vagy toborzási adatbázisába regisztrált felhasználói (a továbbiakban: felhasználó) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A NKI a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket,, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. A KÖZIGÁLLÁS portálon történő regisztrálással Ön elfogadja a jelen tájékoztatóban ismertetett adatvédelmi eljárásunkban foglaltakat. Amennyiben felhasználóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a tájékoztató alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: info@nki.gov.hu.
Felhasználóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. A NKI vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról tájékoztatja a KÖZIGÁLLÁS portál felhasználóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.

1. Az adatkezelő neve:
Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI)

2. Az adatkezelő címe:
Székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi u. 28.
NKI Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató Főosztály
telephely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 79-81.

3. Elérhetőség:
Email: info@nki.gov.hu

4. Az adatkezelés és adattovábbítás célja:
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ nyilvántartja és kezeli a pályázati eljárással, a kompetenciavizsgálattal, a toborzási adatbázissal kapcsolatos adatokat, amelynek célja a köztisztviselői kiválasztási eljárás elősegítése.


5. Az adatkezelés jogalapja:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007 (XII. 27.) Kormányrendelet.


6. A kezelt adatok köre:
A Ktv. 10/B. §-ának (2) bekezdése értelmében az adatnyilvántartás és -kezelés a pályázó
a) természetes személyazonosító adataira,
b) önéletrajzára, motivációs levelére,
c) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adataira,
d) a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményeire,
e) kompetencia-vizsgálat eredményére,
f) az 1. számú mellékletben meghatározott adatokra
terjed ki.
A toborzási adatbázis - kötelezően kitöltendő - adattartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza. Az adatbázisban lehetőség van egyéb - opcionálisan kitöltendő - adatok megadására is. Amennyiben ezeket a mezőket is kitölti a felhasználó, az egyben az azok kezeléséhez való hozzájárulását is jelenti.

7. Adattovábbítás:
A NKI által vezetett nyilvántartásból - jogszabályban meghatározott módon - a 4. pontban meghatározott célra a pályázatot kiíró közigazgatási szerv számára személyazonosításra alkalmas módon, statisztikai célra szintén csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat. A regisztrált közigazgatási szerv vezetője, vagy az általa erre feljogosított köztisztviselő a betöltetlen álláshely betöltése céljából a toborzási adatbázisban nyilvántartott személyek egyéni azonosításra alkalmatlan módon nyilvántartott adataihoz hozzáférhet. Amennyiben a közigazgatási szerv a keresés során az álláshely betöltésére potenciálisan alkalmas személyt talál, annak adatbázisban nyilvántartott egyéb adatait - elektronikus úton - megkéri a NKI-tól. A NKI a toborzási adatbázisból kiválasztott személy nyilvántartott adatait -elektronikus úton - megküldi a közigazgatási szerv részére. A megküldött adatokat a közigazgatási szerv az általa lefolytatott kiválasztási eljárás céljából felhasználhatja.


8. Ki ismerheti meg az adatokat:
A NKI által vezetett nyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig - jogosult betekinteni, illetve a NKI hozzájárulásával abból adatokat átvenni:

a) a NKI vezetője,
b) meghatározott körben a NKI vezetője által feljogosított, NKI -nál alkalmazásban álló személy,
c) a NKI felügyeletét ellátó Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és az általa meghatározott körben, az általa feljogosított köztisztviselő,
d) saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy,
e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
f) munkaügyi per kapcsán a bíróság,
g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
h) az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész,
e) a regisztrált közigazgatási szerv vezetője, vagy az általa erre feljogosított köztisztviselő a betöltetlen álláshely betöltése céljából a toborzási adatbázisban nyilvántartott személyek egyéni azonosításra alkalmatlan módon nyilvántartott adataihoz hozzáférhet
Kormányrendeletben meghatározott módon a NKI által vezetett nyilvántartásból - személy azonosítására alkalmas adatokat nem tartalmazó - adatszolgáltatás végezhető. A pályázatot kiíró közigazgatási szerv számára személy azonosítására alkalmas adatokat tartalmazó adatszolgáltatás végezhető
.

9. Az adatkezelés időtartama:
A pályázati adatbázisban nyilvántartott adatok tekintetében:
A pályázati eljárás lefolytatását követően - függetlenül annak eredményességétől - a NKI a pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatokat egyéni azonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatgyűjtés céljából tárolhatja. A pályázati eljárással kapcsolatos adatokat a NKI a pályázati eljárás lezárását követően törli a nyilvántartásából, kivéve, ha a pályázó adatai további kezeléséhez hozzájárul, abból a célból, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon, valamint bekerüljön a toborzási adatbázisba. Az elektronikus úton pályázó pályázata megküldésével egyidejűleg, vagy a pályázat lezárását követően hozzájárulhat adatainak a toborzási adatbázisban történő nyilvántartásához. Ebben az esetben a pályázati adatbázisban nyilvántartott adatai - ideértve a munka-alkalmassági teszt adatait is - az 1. számú mellékletében meghatározott adattartalommal továbbításra kerülnek a toborzási adatbázisba.

A pályázati adatbázisban nyilvántartott felhasználó adatait a NKI törli a nyilvántartásból, amennyiben a pályázó az adatainak a törlését kéri, a pályázó által meghatározott adatok tekintetében, továbbá a pályázati eljárás lezárásakor, az egyéni azonosításra alkalmatlan adatok kivételével.


A toborzási adatbázisban nyilvántartott adatok tekintetében:
A toborzási adatbázisban a felhasználó által megadott adatokat a NKI addig kezeli, ameddig azok kezeléséhez a felhasználó hozzájárul, adatait nem törli, illetve azt nem kéri. Amennyiben a felhasználó az adatbázisba legalább 1 éve nem lépett be, előzetes figyelmeztetést követően, adatai törlésre kerülnek. A toborzási adatbázisban nyilvántartott személy adatait a szolgáltató központ törli a nyilvántartásból, amennyiben a nyilvántartott személy az adatainak a törlését kéri, a nyilvántartott személy által meghatározott adatok tekintetében, továbbá, ha a nyilvántartott személy az adatbázisba legalább egy éve nem lépett be
.

A pályázati és a toborzási adatbázisban szereplő személy adatainak törlését személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus formában a NKI-nál írásban kérheti. A toborzási adatbázisban nyilvántartott személy adatait közvetlenül (online úton) is törölheti.


10. Adatbiztonsági intézkedések:
A NKI gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Adatvédelmi törvény és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.


11. Adatok helyesbítése, kijavítása:
A pályázati és a toborzási adatbázisban szereplő személy kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást kell adni. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 30 napon belül kell megadni.


A pályázati és a toborzási adatbázisban szereplő személy adatainak helyesbítését, kijavítását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus formában a NKI-nál írásban kérheti. A toborzási adatbázisban nyilvántartott személy adatait közvetlenül (online úton) is helyesbítheti, módosíthatja, kijavíthatja.

A felhasználó kérelmére a NKI tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

12. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó az Adatvédelmi törvényben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a info@NKI.gov.hu e-mail címen.

1.sz. melléklet A toborzási adatbázis adatköre

I.
- név
- születési hely, idő
- lakcím, telefonszám, email cím
II.
- szakmai tapasztalat
- munkáltató megnevezése, tevékenységi területe
- betöltött feladatkör/munkakör
- időtartam
III.
- iskolai végzettség
- képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)
- képzés időtartama, végzés időpontja
- idegen nyelv ismerete (szintje, típusa)
- közigazgatási versenyvizsga megszerzésének időpontja, oklevél száma, eredménye
- informatikai ismeretek
IV.
- területek, amelyekről pályázat kiírása esetén hírlevélben értesülni szeretne.

Egyéb opcionális adatok
- Jogostívány

Hozzájárulás az adatok kezeléséhez
A pályázati adatbázisban és/vagy a toborzási adatbázisban az Ön adatait a NKI az Ön hozzájárulásával tartja nyilván, és kezeli:
• hozzájárulását megtagadhatja, ez Önre nézve semmilyen következménnyel nem jár
• a hozzájárulása bármikor visszavonható, ez Önre nézve semmilyen következménnyel nem jár. A hozzájárulása visszavonását a NKI-tól írásban kérheti az info@NKI.gov.hu e-mail címen. Amennyiben a pályázati adatbázisban nyilvántartott - kötelezően megadandó - adataihoz való hozzájárulását vonja vissza, a pályázati eljárás további szakaszában nem vesz részt. Amennyiben - a fent leírtak ismeretében - a pályázati eljárásban és/vagy a toborzási adatbázisban részt kíván venni, az alábbi nyilatkozatot el kell fogadnia. Kérjük, olvassa el figyelmesen az adatvédelmi nyilatkozatot.


Adatvédelmi nyilatkozat

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat a NKI az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza és továbbítsa. A megadott személyes adataim nyilvánosságra hozatalához nem járulok hozzá. Tudomásom van arról, hogy e hozzájárulásom bármikor visszavonható, amit az adatkezelőtől, az Avtv. 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján az info@NKI.gov.hu e-mail címre elküldött levélben kérhetek. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve [Avtv. 14. § (3) bekezdés, 16. §] köteles eleget tenni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati adtabázisban nyilvántartott adataim kezeléséhez való hozzájárulásomat visszavonom, a pályázati eljárás további szakaszában nem veszek részt. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit elfogadom.